Vai trò Magnesium Sulfate tĩnh mạch để điều trị rung nhĩ khởi phát cấp: Kết luận từ các nghiên cứu – P2
Ngày 14/07/2020 09:22 | Lượt xem: 312

Chất lượng của các thử nghiệm bao gồm khác nhau; thang đo Jadad dao động từ 2 đến 5 (trung bình 3,2). Tất cả các thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên nhưng chỉ có năm thử nghiệm mù đôi. [21, 25, 25] Tất cả năm thử nghiệm so sánh magiê với một loại thuốc chống loạn nhịp thay thế đều không mù đôi. Tất cả các thử nghiệm ngoại trừ một thử nghiệm được phân tích theo ý định để điều trị nguyên tắc và tỷ lệ bệnh nhân bị mất hoặc bị loại trừ là dưới 10% trong tất cả các thử nghiệm bao gồm. Thỏa thuận giữa những người đánh giá là hơn 90% cho các tiêu chuẩn khác nhau.

Hiệu quả của magiê tiêm tĩnh mạch lên chuyển nhịp, tần số đáp ứng của thất và tác dụng phụ tim mạch và toàn thân

Mười thử nghiệm với 515 bệnh nhân đã báo cáo dữ liệu về tác dụng của magiê tiêm tĩnh mạch đối với chuyển nhịp. Thêm magiê tiêm tĩnh mạch vào digoxin hoặc ibutilide không làm tăng tỷ lệ chuyển rung nhĩ thành nhịp xoang (25,3% so với 19,3%; tỷ lệ chênh lệch [OR] 1,22, khoảng tin cậy 95% [CI] 0,56 đến 2,65; p = 0,61). Chỉ riêng magiê tiêm tĩnh mạch cũng không tốt hơn thuốc đối kháng canxi hoặc amiodarone trong việc đạt được nhịp xoang ở bệnh nhân rung nhĩ cấp tính (36,2% so với 18,2%; OR 2,82, 95% CI 0,64 đến 12,43; p = 0,17) (hình 2). Tuy nhiên, có sự không đồng nhất đáng kể khi so sánh giữa magiê và một loại thuốc chống loạn nhịp thay thế (I2 = 66,7%, xét nghiệm x2 cho sự không đồng nhất = 0,02), có thể là do các liều magiê khác nhau và các thuốc chống loạn nhịp khác nhau được sử dụng trong các thử nghiệm gộp.

Hình 2 Biểu đồ cơ bản cho thấy hiệu của của magie tiêm tĩnh mạch để chuyển nhịp của rung nhĩ về nhịp xoang khi so sánh với placebo hoặc các thuốc thay thế. [trial: nghiên cứu. Magnesium: magiê. Control or alternative drugs: đối chưng hoặc các thuốc thay thế. Random: ngẫu nhiên. Weight: trọng lượng. Favours control or alternative: Ưu tiên đối chứng hoặc thay thế. Favours magnesium: Ưu tiên magiê.]

Năm thử nghiệm với 380 bệnh nhân đã báo cáo dữ liệu về ảnh hưởng của magiê tiêm tĩnh mạch lên tốc độ đáp ứng của tâm thất. Thêm magiê tiêm tĩnh mạch vào digoxin làm tăng tỷ lệ bệnh nhân có tốc độ đáp ứng thất, 100 nhịp / phút (58,8% so với 32,6%; OR 3,23, CL 95% 1,93 đến 5,42; p < 0,001). Tuy nhiên, khi so sánh magiê tiêm tĩnh mạch với verapamil tiêm tĩnh mạch, magiê kém hiệu quả hơn so với verapamil tiêm tĩnh mạch trong việc kiểm soát tốc độ đáp ứng của tâm thất (21,4% so với 58,5%; OR 0,19, 95% CI 0,09 đến 0,44; p, 0,001) (hình 3). Có sự khác biệt đáng kể trong so sánh giữa hai tầng thử nghiệm (tỷ lệ OR 16,9, 95% CI 6,6 đến 43,4; p, 0,001), cho thấy verapamil tốt hơn giả dược trong việc kiểm soát tần số đáp ứng của tâm thất.

Hình 3 Biểu đồ cơ bản cho thấy tác dụng của magiê tiêm tĩnh mạch trong việc giảm tần số đáp ứng thất xuống dưới 100 nhịp / phút khi so sánh với giả dược hoặc một loại thuốc chống loạn nhịp thay thế. [trial: nghiên cứu. Magnesium: magiê. Control or alternative drugs: đối chưng hoặc các thuốc thay thế. Random: ngẫu nhiên. Weight: trọng lượng. Favours control or alternative: Ưu tiên đối chứng hoặc thay thế. Favours magnesium: Ưu tiên magiê.]

Bảy thử nghiệm liên quan đến 446 bệnh nhân đã báo cáo dữ liệu về nguy cơ nhịp tim chậm hoặc block nhĩ thất. Magiê tiêm tĩnh mạch ít gây ra nhịp tim chậm hoặc block nhĩ thất (0% so với 9,2%; OR 0,13, KTC 95% 0,02 đến 0,76; p = 0,02) và hạ huyết áp (0% so với 8,2%; OR 0,09, KTC 95% 0,01 đến 0,77 ; p = 0,03) khi so sánh với thuốc đối kháng canxi tiêm tĩnh mạch hoặc amiodarone (hình 4, 5).

Hình 4 Biểu đồ cơ bản cho thấy tác dụng của magiê tiêm tĩnh mạch đối với nguy cơ nhịp tim chậm hoặc block nhĩ thất khi so sánh với giả dược hoặc một loại thuốc chống loạn nhịp thay thế. [trial: nghiên cứu. Magnesium: magiê. Control or alternative drugs: đối chưng hoặc các thuốc thay thế. Random: ngẫu nhiên. Weight: trọng lượng. Favours control or alternative: Ưu tiên đối chứng hoặc thay thế. Favours magnesium: Ưu tiên magiê.]

Hình 5 Biểu đồ cơ bản cho thấy tác dụng của magiê tiêm tĩnh mạch đối với nguy cơ hạ huyết áp khi so sánh với giả dược hoặc một loại thuốc chống loạn nhịp thay thế. [trial: nghiên cứu. Magnesium: magiê. Control or alternative drugs: đối chưng hoặc các thuốc thay thế. Random: ngẫu nhiên. Weight: trọng lượng. Favours control or alternative: Ưu tiên đối chứng hoặc thay thế. Favours magnesium: Ưu tiên magiê.]

Thêm magiê vào digoxin không liên quan đến nguy cơ nhịp tim chậm hoặc block nhĩ thất (3% so với 0%; OR 3,47, 95% CI 0,54 đến 22,22; p = 0,19) và hạ huyết áp (3,7% so với 1,0%; OR 3,92, 95 % CI 0,43 đến 35,69; p = 0,23). Có sự khác biệt đáng kể trong so sánh giữa hai tầng thử nghiệm ở cả hai tác dụng phụ về tim mạch cho thấy thuốc đối kháng canxi hoặc amiodarone có nhiều khả năng hơn giả dược gây ra nhịp tim chậm hoặc khối nhĩ thất (tỷ lệ OR 26,7, 95% CI 2.0 đến 361.4; p = 0,01) và hạ huyết áp (tỷ lệ OR 44, 95% CI 2.0 đến 972.0; p = 0,02). Việc sử dụng magiê tiêm tĩnh mạch có liên quan đến các triệu chứng nhỏ thoáng qua như đỏ bừng, ngứa ran và chóng mặt ở khoảng 17% bệnh nhân (OR 14,5, 95% CI 3,7 đến 56,7; p < 0,001) (hình 6). Không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ bệnh nhân cần dùng thuốc chống loạn nhịp khi magiê được so sánh với giả dược hoặc thuốc chống loạn nhịp thay thế (tổng thể OR 0,84, KTC 95% 0,25 đến 2,81). Một phân tích chi phí đã được báo cáo trong hai thử nghiệm [25, 27] nhưng không có báo cáo nào phân tích hiệu quả chi phí chính thức.

 Hình 6 Biểu đồ cơ bản cho thấy tác dụng của magiê tiêm tĩnh mạch đối với nguy cơ xuất hiện triệu chứng đỏ bừng, ngứa ran và chóng mặt [trial: nghiên cứu. Magnesium: magiê. Control or alternative drugs: đối chưng hoặc các thuốc thay thế. Random: ngẫu nhiên. Weight: trọng lượng. Favours control or alternative: Ưu tiên đối chứng hoặc thay thế. Favours magnesium: Ưu tiên magiê.]

Phân tích độ nhạy và khuynh hướng báo cáo

Chúng tôi không thể xác định hoàn toàn dữ liệu của bệnh nhân bị rung nhĩ chỉ trong năm nghiên cứu. Loại trừ các thử nghiệm này bao gồm một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân bị rung nhĩ hoặc nhịp nhanh trên thất khác [17 20-22 27] (p = 0.21) hoặc ba thử nghiệm bao gồm các bệnh nhân có thời gian rung nhĩ không được xác nhận [20 22 23] (p = 0,44) đã không làm thay đổi hiệu quả của magiê về kiểm soát nhịp khi nó được so sánh với giả dược. Tuy nhiên, ngoại trừ các thử nghiệm bao gồm một số bệnh nhân bị cuồng nhĩ hoặc nhịp nhanh trên thất khác [17 20–22 27] đã chỉ ra kháng can xi tĩnh mạch đã hiệu quả hơn magie trong việc chuyển nhịp rung nhĩ về nhịp xoang (OR 6.4, 95% CI 2.1 đến 19.6; p = 0.001 ). Một biểu đồ hình phễu cho thấy sự bất cân xứng nhỏ trong phân phối ước tính trung bình của các thử nghiệm. Điều này có thể là do số lượng thử nghiệm nhỏ trong phân tích tổng hợp [42] hoặc khuynh hướng báo cáo nhỏ ủng hộ việc công bố các thử nghiệm cho thấy một loại thuốc chống loạn nhịp thay thế tốt hơn magiê tiêm tĩnh mạch trong kiểm soát nhịp (hình 7).

Hình 7 Biểu đồ phễu sử dụng kiểm soát nhịp làm điểm kết thúc cho thấy khả năng sai lệch báo cáo nhỏ. [Favours control or alternative: ưu tiên đối chứng hoặc thay thế. Favours magnesium: ưu tiên magiê]

Hình 8. Các nghiên cứu được lựa chọn và phân tích tổng hợp các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCTs) magiê (Mg) để tạo thuận lợi cho việc tăng cường tim hoặc ngăn ngừa rung tâm nhĩ (AF). Sự kiện là chuyển nhịp thành công về nhịp xoang hoặc không có AF khi theo dõi. CI chỉ khoảng tin cậy; và N, tổng số bệnh nhân.  [Study/meta-analysis: nghiên cứu/phân tích gộp. Event: sự kiện. Favors control: ưu thế đối chứng. Favors magnesium: ưu thế magiê]

Dữ liệu thử nghiệm tiếp theo có thể làm sáng tỏ liệu có bất kỳ vai trò nào đối với magiê trong việc cải thiện việc điều chỉnh bệnh nhân bị AF hay không. Tuy nhiên, hiện tại, dữ liệu có sẵn sẽ gợi ý rằng magiê, như là một biện pháp bổ trợ cho việc tăng cường chuyển nhịp bằng điện hoặc để phòng ngừa, là điều hoang đường hơn là một giải pháp thực tế, dễ dàng (hoặc ma thuật) giải quyết vấn đề ngày càng tăng của AF.

THẢO LUẬN

Phân tích tổng hợp này cho thấy bổ sung magiê tiêm tĩnh mạch có hiệu quả hơn giả dược trong việc giảm tần số đáp ứng thất nhanh khi thêm vào digoxin nhưng không đạt được nhịp xoang ở bệnh nhân rung nhĩ cấp tính. Với dữ liệu hạn chế, tác dụng của magiê tiêm tĩnh mạch lên tốc độ đáp ứng của tâm thất và nguy cơ nhịp tim chậm, block nhĩ thất hoặc hạ huyết áp ít đáng kể hơn so với thuốc đối kháng canxi tiêm tĩnh mạch hoặc amiodarone. Các triệu chứng nhỏ thoáng qua như đỏ bừng, ngứa ran và chóng mặt không phải là hiếm gặp (17%) sau khi sử dụng magiê tiêm tĩnh mạch.

Trong khi phân tích tổng hợp trước đây đã chỉ ra rằng magiê có hiệu quả trong việc ngăn ngừa sự xuất hiện của rung nhĩ sau phẫu thuật tim, [14] nghiên cứu cho thấy bổ sung magiê tiêm tĩnh mạch vào digoxin hoặc ibutilide không hiệu quả trong việc đạt được nhịp xoang khi rung nhĩ đã xảy ra. Sự khác biệt trong kết quả của các tác giả và phân tích tổng hợp trước đó đã đánh giá việc sử dụng magiê dự phòng có thể là do các nguyên nhân cơ bản khác nhau của rung nhĩ và kích thước mẫu khác nhau. Thiếu magiê là phổ biến sau phẫu thuật tim [7, 17] và có một gợi ý những bệnh nhân bị cả hạ kali máu và rung nhĩ có nhiều khả năng đáp ứng với magiê tiêm tĩnh mạch. [17, 41] Sáu trong số 10 thử nghiệm trong phân tích tổng hợp này bao gồm các bệnh nhân với nồng độ magiê huyết thanh cơ bản bình thường trước khi điều trị bằng magiê. Yếu tố này có thể đã chọn nhóm bệnh nhân ít có khả năng đáp ứng với magiê tiêm tĩnh mạch trong việc đạt được nhịp xoang. Hơn nữa, cỡ mẫu của siêu phân tích này (n = 515) vẫn còn tương đối nhỏ và chỉ có thể cho thấy hiệu quả rõ rệt trong kiểm soát nhịp nếu magiê tiêm tĩnh mạch có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi từ 20% lên ít nhất 30%. Tuy nhiên, tỷ lệ chuyển đổi nhịp trung bình trong nhóm magiê của phân tích tổng hợp này chỉ là 25% và tỷ lệ này vẫn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chuyển đổi nhịp tự phát 60% của rung tâm nhĩ cấp tính được báo cáo trong tài liệu. [43, 44] Tương tự, chúng tôi không thể loại trừ một sự gia tăng nhỏ về nguy cơ hạ huyết áp và nhịp tim chậm bằng magiê tiêm tĩnh mạch khi so sánh với giả dược vì số lượng bệnh nhân tương đối ít trong các thử nghiệm.

Kết quả của các nghiên cứu cho thấy hiệu quả điều trị của magiê tiêm tĩnh mạch chủ yếu là làm giảm tần số đáp ứng thất nhanh ở bệnh nhân rung nhĩ cấp tính khởi phát. Hiệu quả của nó và các tác dụng phụ liên quan đến tim mạch ít quan trọng hơn so với thuốc đối kháng canxi tiêm tĩnh mạch hoặc amiodarone. Magiê có nhiều tác dụng sinh lý và một trong những cơ chế có thể cho hành động của nó có thể bao gồm tác dụng phong tỏa kênh canxi trên nút nhĩ thất. [7, 11, 12] Nếu đây là cơ chế chính làm thế nào magiê tiêm tĩnh mạch ở bệnh nhân bị rung nhĩ, kết quả của các nghiên cứu Đề xuất magiê tiêm tĩnh mạch có thể được coi là chất đối kháng canxi tiêm tĩnh mạch ‘yếu’ về cả hiệu quả (nghĩa là làm chậm tần số thất) và độc tính (ví dụ, nhịp tim chậm và hạ huyết áp) khi so sánh với verapamil và diltiazem. Tuy nhiên, tác dụng phụ thoáng qua bao gồm đỏ bừng, ngứa ran và chóng mặt không phải là hiếm gặp và dường như có liên quan đặc biệt với magiê khi so sánh với chất đối kháng canxi khác. Do magiê có nhiều tác dụng dược lý khác với đối kháng canxi trên nút nhĩ thất, một số tác dụng phụ nhỏ này có thể là do các hoạt động khác của magiê bao gồm tác dụng giãn mạch ngoại biên và tác dụng đối kháng trên thụ thể N-methyl D-aspartate.[7] Cũng cần lưu ý magiê có thể tích lũy ở bệnh nhân suy thận và nồng độ magiê huyết thanh rất cao (0,05 mmol / l) có thể gây ức chế thần kinh cơ và ức chế hô hấp, mặc dù những tác dụng phụ này không được báo cáo trong các nghiên cứu gộp.

Có một số hạn chế với nghiên cứu này. Đầu tiên, mặc dù nồng độ magiê huyết thanh là bình thường và có thể so sánh ở cả hai nhóm điều trị trong sáu thử nghiệm bao gồm, nhưng điều này không loại trừ sự mất cân bằng cận lâm sàng trong tình trạng thiếu magiê giữa hai nhóm điều trị vì mối tương quan yếu giữa nồng độ magiê huyết thanh và tế bào cơ. đại diện cho một yếu tố gây nhiễu tiềm năng mà người ta không thể loại trừ với dữ liệu của các thử nghiệm. Thứ hai, nghiên cứu này bao gồm các thử nghiệm đánh giá các liều magiê tiêm tĩnh mạch khác nhau và cũng so sánh magiê với các thuốc chống loạn nhịp thay thế khác nhau trong các đoàn hệ bệnh nhân khác nhau. Kết quả so sánh giữa magiê tiêm tĩnh mạch và giả dược là đồng nhất nhưng có sự không đồng nhất đáng kể trong so sánh giữa magiê tiêm tĩnh mạch và một loại thuốc chống loạn nhịp khác. Điều này có thể là do liều magiê khác nhau và các loại thuốc chống loạn nhịp khác nhau được sử dụng trong tầng thử nghiệm này. Thứ ba, nhiều thử nghiệm thống kê đã được thực hiện trong so sánh giữa magiê và giả dược vì một thử nghiệm được phân tích hai lần. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng hiệu chỉnh Bonferroni, tầm quan trọng của kết quả trong việc đánh giá tác dụng của magiê đối với kiểm soát nhịp và tần số thất, 100 nhịp / phút vẫn không thay đổi.

Tóm lại, magiê tiêm tĩnh mạch, khi so sánh với các thuốc chống loạn nhịp khác hoặc với digoxin, không hiệu quả trong việc chuyển rung nhĩ cấp tính thành nhịp xoang ở bệnh nhân có nồng độ magiê huyết thanh bình thường. Thêm magiê tiêm tĩnh mạch vào digoxin làm giảm đáp ứng thất nhanh nhưng tác dụng này và tác dụng phụ tim mạch liên quan của nó đều ít quan trọng hơn so với các thuốc đối kháng canxi hoặc amiodarone khác. Magiê tiêm tĩnh mạch có thể được coi là một chất bổ sung an toàn cho digoxin trong việc kiểm soát đáp ứng thất ở bệnh nhân rung nhĩ khởi phát cấp tính. Một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng lớn là cần thiết để tiếp tục xác nhận những phát hiện này.

Magiê sulfate tiêm tĩnh mạch là một yếu tố dự đoán độc lập của chuyển nhịp bằng hóa dược  thành công trong số quần thể các đối tượng nhận được ibutilide và sử dụng 4 g magiê sulfat làm tăng tỷ lệ chuyển nhịp thành công bằng gần ba lần.

Người ta nhận thấy điều trị trước với K / Mg làm giảm có ý nghĩa mức năng lượng cần thiết cho chuyển nhịp thành công và có thể ảnh hưởng đến tần số thành công của chuyển nhịp bằng điện trong AF dai dẳng.  Một giải pháp K / Mg có sẵn, dễ sử dụng và không tốn kém. Kết quả của nghiên cứu này và quy trình sử dụng K / Mg có nguy cơ thấp cho thấy ứng dụng thường quy có thể giúp phục hồi nhịp xoang ở bệnh nhân trải qua chuyển nhịp cho AF.

Hiệu quả chống loạn nhịp của ibutilide được tăng cường khi sử dụng đồng thời với magiê tiêm tĩnh mạch. [46, 47, 48, 49]

KẾT LUẬN

Tác dụng của magiê tiêm tĩnh mạch lên nhịp thất và tác dụng phụ tim mạch của nó ít đáng kể hơn so với các thuốc đối kháng canxi hoặc amiodarone khác.

Với hoàn cảnh trong điều trị hiện nay, thực tế có thể áp dụng sử dụng magiê sulfat như một thuốc hỗ trợ với liều từ 2 đến 3 gram tiêm tĩnh mạch để hỗ trợ cho việc chuyển nhịp bằng điện có hiệu quả hơn, giảm đáp ứng thất trong AF đáp ứng thất nhanh, khi sử dụng digoxin nhưng chưa đạt hiện quả mong muốn, hoặc muốn giảm liều digoxin.

Theo timmachhoc.vn

PK Đức Tín

Print Chia sẽ qua facebook bài: Vai trò Magnesium Sulfate tĩnh mạch để điều trị rung nhĩ khởi phát cấp: Kết luận từ các nghiên cứu – P2 Chia sẽ qua google bài: Vai trò Magnesium Sulfate tĩnh mạch để điều trị rung nhĩ khởi phát cấp: Kết luận từ các nghiên cứu – P2 Chia sẽ qua twitter bài: Vai trò Magnesium Sulfate tĩnh mạch để điều trị rung nhĩ khởi phát cấp: Kết luận từ các nghiên cứu – P2 Chia sẽ qua MySpace bài: Vai trò Magnesium Sulfate tĩnh mạch để điều trị rung nhĩ khởi phát cấp: Kết luận từ các nghiên cứu – P2 Chia sẽ qua LinkedIn bài: Vai trò Magnesium Sulfate tĩnh mạch để điều trị rung nhĩ khởi phát cấp: Kết luận từ các nghiên cứu – P2 Chia sẽ qua stumbleupon bài: Vai trò Magnesium Sulfate tĩnh mạch để điều trị rung nhĩ khởi phát cấp: Kết luận từ các nghiên cứu – P2 Chia sẽ qua icio bài: Vai trò Magnesium Sulfate tĩnh mạch để điều trị rung nhĩ khởi phát cấp: Kết luận từ các nghiên cứu – P2 Chia sẽ qua digg bài: Vai trò Magnesium Sulfate tĩnh mạch để điều trị rung nhĩ khởi phát cấp: Kết luận từ các nghiên cứu – P2 Chia sẽ qua yahoo bài: Vai trò Magnesium Sulfate tĩnh mạch để điều trị rung nhĩ khởi phát cấp: Kết luận từ các nghiên cứu – P2 Chia sẽ qua yahoo bài: Vai trò Magnesium Sulfate tĩnh mạch để điều trị rung nhĩ khởi phát cấp: Kết luận từ các nghiên cứu – P2 Chia sẽ qua yahoo bài: Vai trò Magnesium Sulfate tĩnh mạch để điều trị rung nhĩ khởi phát cấp: Kết luận từ các nghiên cứu – P2 Chia sẽ qua yahoo bài: Vai trò Magnesium Sulfate tĩnh mạch để điều trị rung nhĩ khởi phát cấp: Kết luận từ các nghiên cứu – P2

Tin tức liên quan

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

 • Tôi Nguyễn Thanh Sang, sinh năm 1990. Từ sau khi khám và điều trị tại phòng khám Đức Tín, tôi rất biết ơn Bác Sĩ đã giải thích và chia sẽ về bệnh tình của tôi. Trong suốt thời gian điều trị tại phòng khám tôi được chắm sóc rất tận tình của nhân viên phòng khám. giờ đây bệnh tình của tôi đã được cải thiện theo chiều hướng tốt. Mong phòng khám ngày càng phát triển hơn để có thể cứu được nhiều bệnh nhân.

  Tôi thành thật cảm ơn!. sđt: 0938303275

 • Tôi Huỳnh Thị Mười, sinh năm 1940 đã khám và điều trị tại phòng khám Đức Tín. Tôi rất hài lòng về cách phục vụ và chăm sóc bệnh nhân của phòng khám. Bác Sĩ rất tận tâm giải thích và chia sẻ cùng với bẹnh nhân.

  Tôi Huỳnh Thị Mười xin thành thật cảm ơn!SĐT: 0972868746

 • Theo tôi nhận định PK Đức Tín là nơi cả gia đình tôi đặt niềm tin, hi vọng khi đến khám. Bác sĩ tận tình, chu đáo, hòa nhã với bệnh nhân. Y tá và nhân viên PK lịch sự, vui vẻ, chu đáo. PK sạch sẽ, vô trùng nên tôi rất thích. ĐT: 0949914060.

 • Bác sĩ rất tận tình, chu đáo và Y tá rất dịu dàng, lịch sự, niềm nở với tôi. Phòng khám sạch sẽ, thoải mái, lịch sự. Tôi rất thích PK Đức Tín. Mỗi khi đến khám bệnh tôi rất an tâm. ĐT: 0839820792.

 • Tôi là bệnh nhân, đã tới phòng khám Ths.Bs. Lê Đức Tín. Tôi thấy bác sĩ rất tận tâm chăm sóc bệnh nhân, giải đáp mọi thắc mắc và nhân viên rất tận tình từ nhân viên tiếp tân đến các em xét nghiệm, điều dưỡng. Phòng khám rất sạch sẽ và khang trang. Tôi rất hài lòng. ĐT: 01227880829.

Tìm kiếm
Hỗ trợ khách hàng

  Điện thoại bàn: (028) 3981 2678
  Di động: 0903 839 878 - 0909 384 389

TOP